ukPage
Home
Iceland
Portugal
Norway
Italy
Czech Republic
Hungary
Finland
Lithuania
Turkey
Canada
India
thailand
Japan
South Africa
NGear
Firma Mirage Health Group specjalizuje si? w innowacyjnych technologicznie produktach stosowanych w opiece nad narz?dem s?uchu, umo?liwiaj?cych pracownikom s?u?by zdrowia wdro?enie bezpiecznych i efektywnych procedur leczenia, zgodnie ze wspó?czesnymi wytycznymi.

Elektroniczny system irygacji uszu ProPulse® jest urz?dzeniem niezwykle popularnym w?ród personelu brytyjskiej s?u?by zdrowia ju? od ponad 15 lat. Na przestrzeni tego czasu oferta produktów ProPulse® znacznie si? rozwin??a - obejmuje ona obecnie przyrz?dy zaprojektowane specjalnie do opieki nad narz?dem s?uchu, o znakomitej jako?ci w stosunku do ceny.

Obecna oferta obejmuje irygator ProPulse® NG, przy u?yciu którego stosuje si? jednorazowe ko?cówki ProPulse® QrX™ (minimalizuj? one ryzyko wyst?pienia zaka?enia krzy?owego pomi?dzy pacjentami), a tak?e ?y?eczk? do usuwania woskowiny ProPulse® oraz wodoodporn? pelerynk? na ramiona ProPulse®, lamp? czo?ow? ProPulse® i etui ProPulse®.

PIEL?GNACJA USZU NOWEJ GENERACJI

Propulse® wyznacza nowe standardy w irygacji uszu. Opatentowane i unikalne w?a?ciwo?ci przyrz?du sk?adaj? si? na bezpieczny, wygodny i przyjazny pacjentowi system irygacji uszu.

  • R?czka szybkiego odblokowywania
  • Jednorazowe nak?adki QrX™
  • System doprowadzania wody Contrapulse®
  • Gwarancja jako?ci Propulse®
System irygacji uszu Propulse® jest systemem przeno?nym i posiada opcj? ?adowania, przez co doskonale sprawdza si? w czasie wizyt domowych u pacjenta lub w miejscach, w których brak jest dost?pu do pr?du. Jego system doprowadzania zmiennego ci?nienia zapewnia pulsacyjny strumie? wody, który mo?na ?atwo kontrolowa?.

Elektroniczny irygator do uszu Propulse® jest teraz wyposa?ony w opatentowan? r?czk? szybkiego odblokowywania i jednorazowe nak?adki QrX™. W trybie pracy system QrX™ blokuje nak?adk? w miejscu, powoduj?c i? jest to naj?atwiejszy w u?yciu przyrz?d Propulse® dost?pny obecnie na rynku!

Praca Propulse® sterowana jest za pomoc? wygodnego peda?u, co sprawia, ?e maszyna mo?e by? kontrolowana bez u?ycia r?k. Przep?yw wody mo?e zosta? zatrzymany poprzez wci?ni?cie do ko?ca przycisku zatrzymania strumienia wody - przep?yw wody zostanie wznowiony po zwolnieniu przycisku.CE 0499 Irygator ProPulse® NG jest urz?dzeniem medycznym klasy IIa, wyprodukowanym zgodnie z Dyrektyw? UE dla Urz?dze? Medycznych /42/EEC i zgodnie z wytycznymi tej dyrektywy oznaczonym symbolem CE. Spe?nia ono równie? wymogi normy EN 60601-1.
transSingleUse
Jednorazowe ko?cówki ProPulse® QrX™ E Zur Verwendung mit dem ProPulse(R) NG Ohrensp?ler. Sicherer Betrieb - einzigartige ,X'-f?rmige Basis gew?hrleistet, dass die Spitze in 4 Positionen am Griff verankert wird. E Bezpieczne w u?yciu - ich specyficznie ukszta?towana w "X" podstawa sprawia, ?e ko?c?wka jest mocno przytwierdzona do r?czki urz?dzenia w 4 mo?liwych pozycjach. E Jednorazowego u?ycia - jedna ko?c?wka dla ka?dego pacjenta.
transScoop
?y?eczka do woskowiny ProPulse® ProScoop E Koniec ?y?eczki zaprojektowany zosta? przez specjalist?w z bran?y opieki nad narz?dem s?uchu, by umo?liwi? ?atwe usuni?cie woskowiny. E Na wyskoko?ci 15mm (0.5mm) na r?czce ?y?eczki znajduje si? znak wskazuj?cy g??boko?? penetracji ucha pacjenta przez przyrz?d. E Nacinane w z?bki zako?czenie ?y?eczki zaprojektowano by uzyska? wi?ksz? ?atwo?? w nak?adaniu waty. E Uchwyt ?y?eczki zaprojektowano tak, by zapobie? jej wy?lizgiwaniu si? z r?k, dla zwi?kszenia bezpiecze?stwa zabiegu.
transCape
Pelerynka wodoodporna ProPulse® ProTect Shoulder Cape E Trzywarstwowa konstrukcja pelerynki jest po??czeniem niezwykle ch?onnego papieru, z wodoodporn? warstw? spodni?, co zapewnia maksymaln? ochron?. E SProsta w nak?adaniu i dopasowaniu. Mo?na j? na?o?y? na jedno rami?, a nast?pnie przesun?? na drugie. E Zapobiega infekcji krzy?owej.
transCase
Etui ProPulse® Carry Case E Zaprojektowane do przenoszenia zestawu sprz?tu do opieki nad narz?dem s?uchu ProPulse(R). E Zabobiega uszkodzeniu irygatora ProPulse(R) podczas transportu. E Znakomite w przypadku wizyt w domu pacjenta.
transTabs
Tabletki czyszcz?ce ProPulse® Cleaning Tablets E Wygodne i ?atwe w u?yciu. E Stosuje si? jedn? tabletk? dziennie, przed u?yciem urz?dzenia. E STabletki czyszcz?ce Chlor-Clean zaprojektowano specjalnie do stosowania przy oczyszczaniu irygator?w ProPulse(R).
transNewHedlamp
Lampa czo?owa ProPulse® Head Lamp E Umo?liwia personelowi medycznemu ?atwy ogl?d przewodu s?uchowego w trakcie zabiegu. E W?ski promie? ?wiat?a ?ar?wki ksenonowej o mocy 6000 kandeli.